Nieuws en activiteiten

Nieuws

Activiteiten

Oproep voor vrijwilligers die het werk van de vereniging willen ondersteunen

2002-09-01 - 2003-12-31
Onze vereniging heeft in het laatste jaar een enorme uitbreiding ondergaan. Door de zeer geslaagde ledenwerfactie hebben zich meer dan 200 leden aangemeld. Dit heeft voor het functioneren van de vereniging tot een behoefte aan meer vaste en losse medewerkers geleid. Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden waarvoor vrijwilligers nodig zijn.

“De Proosdijkoerier”

Voor het steeds kunnen verzorgen van ons verenigingsblad is er een grote behoefte aan mensen die onderzoek verrichten en artikelen schrijven. Het bestuur is met de redactie-commissie van oordeel dat het huidige aantal auteurs niet voldoende is om het blad blijvend in stand te houden. Het schrijven van artikelen komt nu steeds op dezelfde mensen neer. Zij doen dit met grote inzet, maar zien met verlangen uit naar aanmerkelijke versterking.

“Bestuur”

Een aantal bestuursleden fungeert als zodanig reeds vele jaren, b.v. de voorzitter en de penningmeester doen hun werk reeds meer dan tien jaren. Voorzitter P.C. Grundmann , 2e secretaris M.Th. Pietersen-Mourits en 2e penningmeester N. van Beek stellen zich bij hun komende statutaire aftreden in 2003 niet meer herkiesbaar. Het is voor de vereniging van groot belang dat in het bestuur vernieuwing komt en dat er gezien de grootte van de vereniging ook andere mensen zich gaan manifesteren.

“Archeologie”

Bij voorkomende opgravingen wordt samengewerkt met de A.W.N. (Acheologische Werkgemeenschap Nederland). Er is behoefte aan vrouwen en mannen die bij die opgravingen willen assisteren. Men moet met een schop kunnen omgaan en over laarzen beschikken. Het is zeer interessant werk, want elke schep grond kan een verrassing opleveren. Vrijwilligers moeten zich op afroep beschikbaar kunnen stellen.

“Genealogie en documentatie”

Er is nog veel te doen in de archieven en bibliotheken. Voor het klapperen van bestanden en het bijwerken van foto-archieven kan nog een aantal vrijwilligers worden ingeschakeld. Dit kan zowel in de avonduren (maandag) als ook overdag tijdens kantooruren. Tevens kan hulp worden verleend aan beginners bij genealogisch onderzoek.

“Activiteiten en tentoonstellingen”

Het organiseren van lezingen, het deelnemen aan braderieën, het samenstellen van historische tentoonstellingen, is een regelmatig voorkomende arbeid. Voor de bemensing van dergelijke manifestaties, die gericht zijn op het nog meer bekendheid geven van de vereniging en de geschiedenis van ons woongebied, kunnen nog veel medewerkers worden ingeschakeld.

AANMELDEN BIJ: de voorzitter P.C. Grundmann (tel.: 0297-281578) of de secretaris H. Strubbe (tel.: 0297-262560)

Historische Vereniging "De Proosdijlanden"
Postadres: Postbus 65, 3648 ZH  Wilnis
Email: info@rtn-nijefurd.nl

 

Laatst gewijzigd: 31-12-2002